edtægter for Dameklubben "Løvinderne"
CVR-nr. 35 31 17 93

§ 1  Medlemskreds

 Dameklubben ”Løvinderne” er hjemmehørende i Ledreborg Palace Golf og optager kvinder over 18 år, der er fuldgyldigt medlem af Ledreborg Palace Golf.

 

§ 2  Formål

 Dameklubbens formål er at arrangere golfrelaterede aktiviteter under hyggelige og sociale former på såvel hjemme - som udebane.

 

§ 3  Bestyrelsen

 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af min. 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med:

Ø  Formand

Ø  Kasserer

Ø  Sekretær

Ø  Og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Hvis et eller felre medlemmer forlader bestyrelsen i løbet af året, skal bestyrelsen supplere sig selv.

Desuden vælges 1 revisor for 1 år.

 

§ 4  Kontingent

 Medlemskab af Dameklubben tegnes for 1 år ad gangen ved betaling af kontingent, fastsat på generalforsamlingen.

 

§ 5  Generalforsamlingen

 Stk. 1.

Generalforsamlingen er dameklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelsen sker ved e-mail til medlemmerne samt opslag i klubben senest 14 dage før afholdelse.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hvert fremmødt stemmeberettiget medlem kan stemme ved fuldmagt for andre.

Stk. 3.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmetællere

3.       Bestyrelsens beretning

4.       Regnskab

5.       Indkomne forslag

6.       Fastsættelse af kontingent

7.       Valg af bestyrelse og revisor

8.       Eventuelt

Stk. 4.

Forskal fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5.

Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes alle stillede forslag til alle dameklubbens medlemmer på mail i den stillede ordlyd.

 

§ 6  Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 2.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse – indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som der indkaldes til ordinær generalforsamling.

 

§ 7 Opløsning af Dameklubben

En opløsning af dameklubben kan kun ske ved at 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Hvis Dameklubben oplyses fordeles kassebeholdningen ligeligt til de eksisterende medlemmer.